• تسمه CK45

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | سایز تسمه : 30*50 | طول تسمه : 6 متر | کارخانه : کره | استاندارد : 1.1191 |
  اطلاعات بیشتر
 • تسمه CK45

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | سایز تسمه : 30*60 | طول تسمه : 6 متر | کارخانه : کره | استاندارد : 1.1191 |
  اطلاعات بیشتر
 • تسمه CK45

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | سایز تسمه : 30*80 | طول تسمه : 6 متر | کارخانه : کره | استاندارد : 1.1191 |
  اطلاعات بیشتر
 • تسمه CK45

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | سایز تسمه : 30*100 | طول تسمه : 6 متر | کارخانه : کره | استاندارد : 1.1191 |
  اطلاعات بیشتر
 • تسمه CK45

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | سایز تسمه : 40*80 | طول تسمه : 6 متر | کارخانه : کره | استاندارد : 1.1191 |
  اطلاعات بیشتر
 • تسمه CK45

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | سایز تسمه : 40*100 | طول تسمه : 6 متر | کارخانه : کره | استاندارد : 1.1191 |
  اطلاعات بیشتر
 • تسمه فنر

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | ضخامت تسمه : 0/2 | سایز تسمه : رول*300 | کارخانه : کره | استاندارد : CK75 |
  اطلاعات بیشتر
 • تسمه فنر(خام)

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | ضخامت تسمه : 3 | سایز تسمه : رول*400 | کارخانه : کره | استاندارد : CK75 |
  اطلاعات بیشتر
 • تسمه فنر(خام)

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | ضخامت تسمه : 2/5 | سایز تسمه : رول*400 | کارخانه : کره | استاندارد : CK75 |
  اطلاعات بیشتر
 • تسمه فنر(خام)

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | ضخامت تسمه : 2 | سایز تسمه : رول*400 | کارخانه : کره | استاندارد : CK75 |
  اطلاعات بیشتر
 • تسمه فنر(خام)

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | ضخامت تسمه : 1/8 | سایز تسمه : رول*400 | کارخانه : کره | استاندارد : CK75 |
  اطلاعات بیشتر
 • تسمه فنر(خام)

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | ضخامت تسمه : 1/5 | سایز تسمه : رول*400 | کارخانه : کره | استاندارد : CK75 |
  اطلاعات بیشتر
1 2 3 4 5 6