ورق استیل

 • ورق استیل

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | ضخامت ورق : 12 | ابعاد ورق : 2500*1250 | کارخانه : کلومبوس | استاندارد : 316 |
  اطلاعات بیشتر
 • ورق استیل

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | ضخامت ورق : 0/6 | ابعاد ورق : 2000*1000 | کارخانه : کلومبوس | استاندارد : 304 |
  اطلاعات بیشتر
 • ورق استیل

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | ضخامت ورق : 0/6 | ابعاد ورق : 2000*1000 | کارخانه : تایوان | استاندارد : 304 |
  اطلاعات بیشتر
 • ورق استیل

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | ضخامت ورق : 0/14 | ابعاد ورق : 2000*1000 | کارخانه : تایوان | استاندارد : 304 |
  اطلاعات بیشتر
 • ورق استیل

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | ضخامت ورق : 0/14 | ابعاد ورق : 2000*1000 | کارخانه : کلومبوس | استاندارد : 304 |
  اطلاعات بیشتر
 • ورق استیل

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | ضخامت ورق : 0/5 | ابعاد ورق : 2000*1000 | کارخانه : تایوان | استاندارد : 304 |
  اطلاعات بیشتر
 • ورق استیل

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | ضخامت ورق : 0/5 | ابعاد ورق : 2000*1000 | کارخانه : کلومبوس | استاندارد : 304 |
  اطلاعات بیشتر
 • ورق استیل

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | ضخامت ورق : 20 | ابعاد ورق : 2500*1250 | کارخانه : کلومبوس | استاندارد : 316 |
  اطلاعات بیشتر
 • ورق استیل

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | ضخامت ورق : 15 | ابعاد ورق : 2500*1250 | کارخانه : کلومبوس | استاندارد : 316 |
  اطلاعات بیشتر
 • ورق استیل

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | ضخامت ورق : 15 | ابعاد ورق : 2500*1250 | کارخانه : تایوان | استاندارد : 316 |
  اطلاعات بیشتر
 • ورق استیل

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | ضخامت ورق : 12 | ابعاد ورق : 2500*1250 | کارخانه : تایوان | استاندارد : 316 |
  اطلاعات بیشتر
 • ورق استیل

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | ضخامت ورق : 0/7 | ابعاد ورق : 2000*1000 | کارخانه : کلومبوس | استاندارد : 304 |
  اطلاعات بیشتر
1 2 3 4 32 33 34