ورق آهنی

 • قیمت ورق سیاه

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | ضخامت ورق : 8 | ابعاد ورق : 6000*2000 | کارخانه : اکسین اهواز |
  اطلاعات بیشتر
 • قیمت ورق سیاه (ST37)

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | ضخامت ورق : 12 | کارخانه : اکسین اهواز | ابعاد ورق : 1500 |
  اطلاعات بیشتر
 • ورق اسیدشویی

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | ضخامت ورق : 5 | ابعاد ورق : 2000*1000 | کارخانه : فولاد مبارکه | استاندارد : W22 |
  اطلاعات بیشتر
 • ورق اسیدشویی

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | ضخامت ورق : 4 | ابعاد ورق : 2500*1250 | کارخانه : فولاد مبارکه | استاندارد : W22 |
  اطلاعات بیشتر
 • ورق اسیدشویی

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | ضخامت ورق : 4 | ابعاد ورق : 2000*1000 | کارخانه : فولاد مبارکه | استاندارد : ST37 |
  اطلاعات بیشتر
 • ورق اسیدشویی

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | ضخامت ورق : 3 | ابعاد ورق : 2500*1250 | کارخانه : فولاد مبارکه | استاندارد : W22 |
  اطلاعات بیشتر
 • ورق اسیدشویی

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | ضخامت ورق : 3 | ابعاد ورق : 2000*1000 | کارخانه : فولاد مبارکه | استاندارد : ST37 |
  اطلاعات بیشتر
 • ورق اسیدشویی

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | ضخامت ورق : 2/5 | ابعاد ورق : 2500*1250 | کارخانه : فولاد مبارکه | استاندارد : ST37 |
  اطلاعات بیشتر
 • ورق اسیدشویی

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | ضخامت ورق : 2/5 | ابعاد ورق : 2000*1000 | کارخانه : فولاد مبارکه | استاندارد : W22 |
  اطلاعات بیشتر
 • ورق اسیدشویی

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | ضخامت ورق : 2 | ابعاد ورق : 2500*1250 | کارخانه : فولاد مبارکه | استاندارد : W22 |
  اطلاعات بیشتر
 • ورق اسیدشویی

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | ضخامت ورق : 2 | ابعاد ورق : 2000*1000 | کارخانه : فولاد مبارکه | استاندارد : ST37 |
  اطلاعات بیشتر
 • ورق روغنی (ورق کشش و فوق کشش)

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  ضخامت ورق : 2 | ابعاد ورق : 1250 | کارخانه : فولاد مبارکه | استاندارد : st12 |
  اطلاعات بیشتر
1 2 3 4 20 21 22