میلگرد آجدار

 • میلگرد آجدار

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلو گرم | قطر میلگرد : 18 | طول میلگرد : 12متری | کارخانه : امیرکبیر | استاندارد : A3 |
  اطلاعات بیشتر
 • میلگرد آجدار

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلو گرم | قطر میلگرد : 16 | طول میلگرد : 12متری | کارخانه : امیرکبیر | استاندارد : A3 |
  اطلاعات بیشتر
 • میلگرد آجدار

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلو گرم | قطر میلگرد : 12 | طول میلگرد : 12متری | کارخانه : امیرکبیر | استاندارد : A3 |
  اطلاعات بیشتر
 • میلگرد آجدار

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلو گرم | قطر میلگرد : 14 | طول میلگرد : 12متری | کارخانه : امیرکبیر | استاندارد : A3 |
  اطلاعات بیشتر
 • میلگرد آجدار

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلو گرم | قطر میلگرد : 10 | طول میلگرد : 12متری | کارخانه : امیرکبیر | استاندارد : A3 |
  اطلاعات بیشتر
 • میلگرد آجدار

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلو گرم | قطر میلگرد : 8 | طول میلگرد : 12متری | کارخانه : امیرکبیر | استاندارد : A3 |
  اطلاعات بیشتر
1 2 3 4 5 6 7