لوله مانیسمان

 • لوله آتشخوار

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | ضخامت لوله : 3/8 | قطر لوله : 31/8 | طول لوله : 12متر | کارخانه : روسیه | استاندارد : ST35/8 |
  اطلاعات بیشتر
 • لوله آتشخوار

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | ضخامت لوله : 4 | قطر لوله : 31/8 | طول لوله : 12متر | کارخانه : روسیه | استاندارد : ST35/8 |
  اطلاعات بیشتر
 • لوله آتشخوار

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | ضخامت لوله : 4/5 | قطر لوله : 25/04 | طول لوله : 12متر | کارخانه : روسیه | استاندارد : ST35/8 |
  اطلاعات بیشتر
 • لوله آتشخوار

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | ضخامت لوله : 5/54 | قطر لوله : 51 | طول لوله : 12متر | کارخانه : روسیه | استاندارد : ST35/8 |
  اطلاعات بیشتر
 • لوله آتشخوار

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | ضخامت لوله : 7/8 | قطر لوله : 63/5 | طول لوله : 12متر | کارخانه : روسیه | استاندارد : ST35/8 |
  اطلاعات بیشتر
 • لوله آتشخوار

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | ضخامت لوله : 6/3 | قطر لوله : 63/5 | طول لوله : 12متر | کارخانه : روسیه | استاندارد : ST35/8 |
  اطلاعات بیشتر
 • لوله آتشخوار

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | ضخامت لوله : 2/77 | قطر لوله : 25/4 | طول لوله : 12متر | کارخانه : چین | استاندارد : ST35/8 |
  اطلاعات بیشتر
 • لوله آتشخوار

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | ضخامت لوله : 2/9 | قطر لوله : 31/8 | طول لوله : 12متر | کارخانه : چین | استاندارد : ST35/8 |
  اطلاعات بیشتر
 • لوله آتشخوار

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | ضخامت لوله : 2/11 | قطر لوله : 31/8 | طول لوله : 12متر | کارخانه : چین | استاندارد : ST35/8 |
  اطلاعات بیشتر
 • لوله آتشخوار

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | ضخامت لوله : 2/11 | قطر لوله : 25/4 | طول لوله : 12متر | کارخانه : چین | استاندارد : ST35/8 |
  اطلاعات بیشتر
 • لوله آتشخوار

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | ضخامت لوله : 3 | قطر لوله : 25 | طول لوله : 12متر | کارخانه : چین | استاندارد : ST35/8 |
  اطلاعات بیشتر
 • لوله آتشخوار

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | ضخامت لوله : 3/2 | قطر لوله : 63/5 | طول لوله : 12متر | کارخانه : چین | استاندارد : ST35/8 |
  اطلاعات بیشتر
1 2 3