• هاش (H)

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | سایز تیرآهن : 60سبک | استاندارد : HEA | کارخانه : کره |
  اطلاعات بیشتر
 • هاش (H)

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | سایز تیرآهن : 55سنگین | استاندارد : HEB | کارخانه : کره |
  اطلاعات بیشتر
 • هاش (H)

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | سایز تیرآهن : 55سبک | استاندارد : HEA | کارخانه : کره |
  اطلاعات بیشتر
 • هاش (H)

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | سایز تیرآهن : 50سنگین | استاندارد : HEB | کارخانه : کره |
  اطلاعات بیشتر
 • هاش (H)

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | سایز تیرآهن : 50سبک | استاندارد : HEA | کارخانه : کره |
  اطلاعات بیشتر
 • هاش (H)

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | سایز تیرآهن : 45سنگین | استاندارد : HEB | کارخانه : کره |
  اطلاعات بیشتر
 • هاش (H)

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | سایز تیرآهن : 45سبک | استاندارد : HEA | کارخانه : کره |
  اطلاعات بیشتر
 • هاش (H)

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | سایز تیرآهن : 40سنگین | استاندارد : HEB | کارخانه : کره |
  اطلاعات بیشتر
 • هاش (H)

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | سایز تیرآهن : 40سبک | استاندارد : HEA | کارخانه : کره |
  اطلاعات بیشتر
 • هاش (H)

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | سایز تیرآهن : 38سنگین | استاندارد : HEB | کارخانه : کره |
  اطلاعات بیشتر
 • هاش (H)

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | سایز تیرآهن : 38سبک | استاندارد : HEA | کارخانه : کره |
  اطلاعات بیشتر
 • هاش (H)

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | سایز تیرآهن : 36سنگین | استاندارد : HEB | کارخانه : کره |
  اطلاعات بیشتر
1 2 3 4