• ناودانی استیل

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | سایز ناودانی : 3 | ضخامت ناودانی : 3 | طول ناودانی : 6 متر | کارخانه : کلومبوس | استاندارد : 304 |
  اطلاعات بیشتر
 • ناودانی استیل

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | سایز ناودانی : 3 | ضخامت ناودانی : 3 | طول ناودانی : 6 متر | کارخانه : تایوان | استاندارد : 304 |
  اطلاعات بیشتر
 • ناودانی استیل

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | سایز ناودانی : 4 | ضخامت ناودانی : 4 | طول ناودانی : 6 متر | کارخانه : تایوان | استاندارد : 304 |
  اطلاعات بیشتر
 • ناودانی استیل

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | سایز ناودانی : 4 | ضخامت ناودانی : 4 | طول ناودانی : 6 متر | کارخانه : کلومبوس | استاندارد : 304 |
  اطلاعات بیشتر
 • ناودانی استیل

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | سایز ناودانی : 5 | ضخامت ناودانی : 5 | طول ناودانی : 6 متر | کارخانه : کلومبوس | استاندارد : 304 |
  اطلاعات بیشتر
 • ناودانی استیل

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | سایز ناودانی : 5 | ضخامت ناودانی : 5 | طول ناودانی : 6 متر | کارخانه : تایوان | استاندارد : 304 |
  اطلاعات بیشتر
 • ناودانی استیل

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | سایز ناودانی : 6 | ضخامت ناودانی : 6 | طول ناودانی : 6 متر | کارخانه : تایوان | استاندارد : 304 |
  اطلاعات بیشتر
 • ناودانی استیل

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | سایز ناودانی : 6 | ضخامت ناودانی : 6 | طول ناودانی : 6 متر | کارخانه : کلومبوس | استاندارد : 304 |
  اطلاعات بیشتر
 • ناودانی استیل

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | سایز ناودانی : 8 | ضخامت ناودانی : 8 | طول ناودانی : 6 متر | کارخانه : کلومبوس | استاندارد : 304 |
  اطلاعات بیشتر
 • ناودانی استیل

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | سایز ناودانی : 8 | ضخامت ناودانی : 8 | طول ناودانی : 6 متر | کارخانه : تایوان | استاندارد : 304 |
  اطلاعات بیشتر
 • ناودانی استیل

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | سایز ناودانی : 10 | ضخامت ناودانی : 10 | طول ناودانی : 6 متر | کارخانه : تایوان | استاندارد : 304 |
  اطلاعات بیشتر
 • ناودانی استیل

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | سایز ناودانی : 10 | ضخامت ناودانی : 10 | طول ناودانی : 6 متر | کارخانه : کلومبوس | استاندارد : 304 |
  اطلاعات بیشتر
1 2 3