• نبشی آهن

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | ابعاد نبشی : 40*40 | ضخامت نبشی : 0/4 | طول نبشی : 6متر | کارخانه : آریان فولاد |
  اطلاعات بیشتر
 • نبشی آهن

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | ابعاد نبشی : 150*150 | ضخامت نبشی : 1/5 | طول نبشی : 6متر | کارخانه : آریان فولاد |
  اطلاعات بیشتر
 • نبشی آهن

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | ابعاد نبشی : 150*150 | ضخامت نبشی : 1/5 | طول نبشی : 6متر | کارخانه : ناب تبریز |
  اطلاعات بیشتر
 • نبشی آهن

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | ابعاد نبشی : 30*30 | ضخامت نبشی : 0/3 | طول نبشی : 6متر | کارخانه : آریان فولاد |
  اطلاعات بیشتر
 • نبشی آهن

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | ابعاد نبشی : 30*30 | ضخامت نبشی : 0/3 | طول نبشی : 6متر | کارخانه : شکفته |
  اطلاعات بیشتر
 • نبشی آهن

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | ابعاد نبشی : 45*45 | ضخامت نبشی : 0/5 | طول نبشی : 6متر | کارخانه : ناب تبریز |
  اطلاعات بیشتر
 • نبشی آهن

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | ابعاد نبشی : 120*120 | ضخامت نبشی : 0/12 | طول نبشی : 6متر | کارخانه : آریان فولاد |
  اطلاعات بیشتر
 • نبشی آهن

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | ابعاد نبشی : 120*120 | ضخامت نبشی : 0/12 | طول نبشی : 12متر | کارخانه : آریان فولاد |
  اطلاعات بیشتر
 • نبشی آهن

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | ابعاد نبشی : 75*75 | ضخامت نبشی : 0/5 | طول نبشی : 6متر | کارخانه : آریان فولاد |
  اطلاعات بیشتر
 • نبشی آهن

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | ابعاد نبشی : 130*130 | ضخامت نبشی : 0/12 | طول نبشی : 12متر | کارخانه : آریان فولاد |
  اطلاعات بیشتر
 • نبشی آهن

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | ابعاد نبشی : 130*130 | ضخامت نبشی : 0/13 | طول نبشی : 12متر | کارخانه : آریان فولاد |
  اطلاعات بیشتر
 • نبشی آهن

  برای دریافت قیمت تماس بگیرید

  واحد فروش : کیلوگرم | ابعاد نبشی : 140*140 | ضخامت نبشی : 0/12 | طول نبشی : 12متر | کارخانه : آریان فولاد |
  اطلاعات بیشتر
1 2 3 13 14 15 16 17